1977 Honda FL 250 (Odyssey) motorcycle photo

OFF TO MOJAVE DESERT CALIF.!