2002 Honda VFR 800 motorcycle photo

Goodbye photo of my Veefer :o(