views
votes
01/17/07
date added
1984 Simson S 51 Electronic motorcycle photo

Wa³ do Simsona S 51 Oryginalny niemiecki z dorobionymi wype³niaczami. Wype³niacze dorobi³em z korka naturalnego. Korki zaimpregnowa³em ¿ywic± epoksydow±. Ma za³o¿one Polskie ³o¿yska C3 PLL.